אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

אנרגיה פוטנציאלית חשמלית תליוה במיקום יחסי של שני מטענים חשמליים וגודלם.

כמותית היא שווה לעבודה שמבצע שדה חשמלי  בהעברת יחידת מטען מנקודה כלשהי לאינסוף.

באינסף אנרגיה פוטנציאלית חשמלית שווה לאפס.

» מונחים פיזיקה טרומית