חוק קולון

חוק קולון מגדיר גודל הכוח שפועל בין שני מטענים נקודתיים

F = k({q_1} \cdot {q_2})/{r^2}

q1 גודל של מטען C
q2 גודל של מטען C
k קבוע של חוק קולון N \cdot {m^2}/{C^2}
F כוח חשמלי הפועל בין המטענים N
r מרחק בין מרכזי הגופים הטעונים m

 

 

» מונחים פיזיקה טרומית