עבודה

עבודה של כוח קבוע שווה למכפלה סקלרית של כוח בהעתק וקוסינוס זווית בינהם.

עבודה היא סקלר - יש לה גודל ואין כיוון.

עבודה נמדדת ביחידות ג'אול.

ג'אול אחד שווה לעבודה  שמבצע כוח שגודלו ניוטון אחד בהעברת גוף למרחק של מטר אחד בכיוון הפעלת הכוח

» מונחים פיזיקה טרומית