מטרה

כל סטודנט יבצע עבודת גמר שנתית בשנת הלימודים השנייה להשתלמותו. מטרת עבודת הגמר היא אינטגרציה של הכלים, הידע והניסיון שהסטודנט צבר על מנת לפתור בעיה הנדסית/ניהולית. עבודת הגמר תהיה בעלת גישה מדעית אך יישומית במהותה ועשויה לכלול מרכיבים עיוניים, חישוביים ו/או ניסויים.
תהליך

באחריות הסטודנט למצוא בעיה הולמת ולאתר מנחה רלוונטי מהמכללה אשר יסכים להנחותו. כמנחה רשאי להתמנות חבר סגל מדרגת מרצה ומעלה או מומחה בעל תואר דוקטור בשטח העבודה, המועסק במכללה כמרצה מן החוץ. המנחה ילווה וידריך את הסטודנט במהלך ביצוע עבודת הגמר וכתיבת החיבור הסופי. עד תחילת סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה, הסטודנט יגיש למרכז הקורס, באישורו של המנחה, הצעת נושא לעבודת הגמר. ועדת תכנית לימודים תהיה אחראית להערכה ולאישור נושא ההצעה. עבודת הגמר תתפרס על פני שני סמסטרים כשבכל סמסטר הסטודנט יקבל 3 נקודות זכות (סה"כ 6 נקודות זכות). בסמסטר א' על הסטודנט לבצע חלק ניכר מעבודתו ובכלל זה את ניסוח הבעיה, סקר הספרות, איסוף נתונים וניתוח ראשוני של הבעיה. בתום סמסטר א' תהיה מצגת הגנה על חלק זה. בסמסטר ב' תושלם עבודת הגמר, כשהסטודנט ידרש להציג את גישת הפתרון באמצעו, יערוך הסטודנט את החיבור ויגישו למרכז הקורס, לאחר אישור המנחה, לא יאוחר מתום סמסטר ב' להתחלת עבודת הגמר.
כל עבודת גמר תוערך על ידי ועדת הערכה שתמונה לצורך הערכת החיבור והפרזנטציה שבה יציג הסטודנט את עיקרי עבודתו וממצאיו. בסיום התהליך יקבל הסטודנט ציון מאוני עבור עבודת הגמר. ציון מעבר בחלק הראשון של הקורס הוא 65. בבחינה הסופית יש לעבור 75.